Strona powitalna 

   ©;AStek 2002

Regulamin na 2003 rok
Otwartych Klubowych Mistrzostw Wrocławia w Paralotniarstwie
 1. Informacje ogólne

  Otwarte Klubowe Mistrzostwa Wrocławia w paralotniarstwie to zawody o charakterze ligowym, w których biorą udział piloci zgłoszonych drużyn, zainteresowani współzawodnictwem i podnoszeniem swoich umiejętności. W skrócie nazywane ligą.

  Miejsca rozgrywania konkurencji:

  • Rudnik (Rudawy Janowickie), kierunki W-NW, N50o46'25.7" E15o52'01.6"
  • Kozakov (Karkonosze, Czechy), kierunki W-SW, N50 35'35.9" E15 15'48.9"
  • Czarna Góra (Masyw Śnieżnika), kierunki N-E, N50o15'05.9" E16o48'14.8"
  • Serak (Jesenniki, Czechy), kierunki NW-SW, N50o10'58.3" E17o05'02.4"
  • Cerna Hora (Karkonosze, Czechy), kierunki S-SW, N50o38'58.4" E15o44'23.8"
  • Miedviedin (Karkonosze, Czechy), kierunki SE-S, N50o44'24.3" E15o34'45.1"
  • Svaty Petr (Karkonosze, Czechy), kierunek N, N50o42'26.3" E15o36'57.5"
  • Lotnisko Brzeg, kierunki W i E, N50 50'06.0" E17 24'17.0"  Organizator zawodów: Sekcja Paralotniowa KS AZS Politechnika Wrocławska i Klub Paralotniowy MEKASTO.

  Dyrektor zawodów: Robert Fijołek,
  Kierownik sportowy: Mariusz Mamrot,
  Sędzia główny: Witold Wojciechowski,

  Zawody rozgrywane będą w systemie weekendowym od kwietnia do września po jednej edycji w miesiącu. W przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych rozgrywki odwołuje się. Komunikat po- twierdzający termin zostaje wysłany na internetową listę dyskusyjną pl.rec.paralotnie oraz umieszczony na oficjalnej internetowej stronie ligi www.liga.wroc.pl wieczorem w czwartek poprzedzający wyznaczony weekend. Limit zawodników edycji nizinnej wynosi 21. Jeżeli organizatorzy zaznaczą w komunikacie plan rozegrania edycji na nizinach za wyciągarką pilot musi do godziny 20:00 w piątek potwierdzić swoje uczestnictwo. Jeżeli ilość potwierdzeń uczestnictwa edycji nizinnej przekracza limit 21 te zawody ze względów organizacyjnych odwołuje się. Zawodnik, który nie potwierdzi swojego przybycia może zostać niedopuszczony do startu za wyciągarką. Organizator potwierdza rozgrywki do godziny 22:00 w piątek.

  Terminy:

  • kwiecień: 26-27,
  • maj: 10-11,
  • czerwiec: 28-29,
  • lipiec: 12-13,
  • sierpień: 2-3,
  • wrzesień: 13-14.


 2. Warunki uczestnictwa

  Zainteresowane osoby zglaszaja w terminie do 25 marca 2003 roku do
  organizatora minimum 3 osobową reprezentację w skład, której wcho-
  dzą piloci posiadający:

  2.1. karte stopnia wyszkolenia (w przypadku stopnia L zalecana jest
  opieka instruktora) oraz uprawnienia H (loty holowane),

  2.2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz pokrywające
  koszty leczenia i pobytu w szpitalu, w zakresie uprawiania pa-
  ralotniarstwa. Ubezpieczenie musi być ważne w terminie i miejscu
  rozgrywania zawodów.


 3. 2.3. Sprawny sprzęt: paralotnię, uprząż, kask, system hamujący, wy-
  czep holowniczy oraz GPS.


  Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na oficjalnej stronie Ligi. Wpi-
  sowe do zawodów wynosi 40 zł. Dla osób, które uczestniczyły w roz-
  grywkach w ubiegłym sezonie wpisowe płatne przed pierwszym startem
  w lidze. Pozostałe osoby dokonują wpłaty wpisowego na konto wska-
  zane przez organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca
  2003 roku. Informacje o numerze konta uzyskuje się po nadeslaniu
  zgłoszenia. W przypadku nierozegrania ani jednej konkurencji wpiso-
  we zwracane jest w całości po odliczeniu kosztów przelewu. Opłata za
  hol wynosi 12 zł (dla osób nie będących akcjonariuszami wyciągarek).
  W przypadku niskiej frekwencji danej edycji Ligi na wniosek niezare-
  jestrowanego pilota organizator może dopuścić go do startu w podanej
  drużynie. Opłata wpisowa wynosi wtedy 60zł. Dopuszczenie niezareje-
  strowanego pilota nie może spowodować przekroczenia limitu zawodni-
  ków w przypadku edycji nizinnej. Zasady wykonywania holi zebrane są
  w "Regulaminie wykonywania holi" i każdy uczestnik musi w trakcie
  startów za wyciągarką go przestrzegać.

  3. Odprawy

  Wszystkie informacje dotyczące zawodów i rozgrywanych konkurencji
  będą podawane na odprawach i (lub) dostepne na oficjalnej stronie in-
  ternetowej ligi. O ile nie zostanie ustalone inaczej, odprawy odbywają
  się w dniu rozgrywania konkurencji o godzinie 10:00 w miejscach wska-
  zanych komunikatem. Organizator ustala miejsca i terminy kolejnych
  odpraw. Pilot ma obowiązek zaznajomienia się z informacjami podany-
  mi na odprawach i tablicy ogłoszeń. Odprawa do konkurencji odbywa
  się w miejscu startu. Dane dotyczące rozgrywanej konkurencji podawa-
  ne są na tablicy informacyjnej. Okno startowe może zostać otwarte nie
  wcześniej niż po 15 min. od zakończenia odprawy.

  4. Odpowiedzialność

  Piloci biorący udział w zawodach ponoszą całkowitą i wyłączną odpo-
  wiedzialność za swoje loty podczas zawodów i treningu oraz za sytuacje,
  które mogą wyniknąć z ich powodu. Przyjmuje się za fakt, że piloci bio-
  rący udział w zawodach znają postanowienia niniejszego regulaminu i
  zobowiązują się do jego przestrzegania. Przyjmuje się za fakt, że pilo-
  ci nadsyłający zgłoszenia uczestnictwa tym samym oświadczają iż ich
  stan zdrowia pozwala na udział w tego typu zawodach. W przeciwnym
  wypadku pilot ma obowiązek odstąpienia od startu.

  5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa

  5.1. Każdy zawodnik musi przestrzegać przepisów dotyczących ruchu
  lotniczego,

  5.2. Skrzydła mogą być użytkowane jedynie w zakresie podanym przez
  producenta,

  5.3. Kierunek krążenia o ile nie został określony w czasie odprawy; w
  dni parzyste w prawo, w dni nieparzyste w lewo. Zasada obowią-
  zuje w promieniu 3Km od miejsca startu,

  5.4. Zawodnicy mają obowiązek informowania organizatora i innych
  pilotów o sytuacjach i zdarzeniach mogących mięć wpływ na bez-
  pieczeństwo rozgrywania zawodów,

  5.5. Zabronione są manewry niebezpieczne dla innych pilotów lub pu-
  bliczności. Akrobacja, latanie niebezpieczne, nieprzestrzeganie prze-
  pisów i niesportowe zachowanie mogą spowodować dyskwalifikację
  zawodnika i są zabronione w czasie zawodów,

  5.6. Latanie w chmurach jest zabronione,

  5.7. Każdy zawodnik musi używać kasku ochronnego i systemu hamu-
  jącego,

  5.8. Każdy pilot zobowiązany jest zgłaszać organizatorowi ewentual-
  ne obrażenia a także używanie leków mogących mieć wpływ na
  zachowanie zawodnika w czasie lotów,

  5.9. Zakazane jest wykonywanie lotów po użyciu alkoholu lub innych
  środków odurzających,

  5.10. Sędzia startowy może przerwać konkurencję w każdej chwili ze
  względów bezpieczeństwa,

  5.11. W razie konieczności przerwania konkurencji, znakiem informują-
  cym o tym i nakazującym lądowanie będzie krzyż równoramienny
  utworzony z dwóch pasów materiału o długości co najmniej 4 m,
  lub z dwóch skrzyżowanych paralotni.


  6. Sprzęt

  Paralotnie i inny sprzęt niezbędny do udziału w zawodach zawodnicy
  zapewniają sobie we własnym zakresie. Sprzęt musi odpowiadać odpo-
  wiednim przepisom i normom dotyczącym bezpieczeństwa. Wszystkie
  paralotnie muszą być dostępne do wglądu organizatora przed pierw-
  szym startem w turnieju jak również w czasie jego kolejnych edycji.


  Paralotnia powinna składać się z tych samych części składowych przez
  całe zawody. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany konstrukcyjne.
  Zmiana paralotni podczas trwania imprezy, bez uzgodnienia z komisją
  sędziowską będzie karana dyskwalifikacją. Każde uszkodzenie skrzydła
  musi być bezzwłocznie zgłoszone do organizatora, po czym skrzydło
  może być naprawione i dopuszczone do eksploatacji. Wszystkie części
  zamienione muszą dokładnie odpowiadać oryginalnym specyfikacjom.
  Organizator ma prawo kontroli paralotni w całym okresie trwania za-
  wodów. Paralotnia może mieć balast zrzucany tylko w formie wody.
  Zawodnik musi unikać takiego wypuszczania balastu, które może prze-
  szkadzać innym pilotom. Balast całkowity łącznie z wyposażeniem do-
  datkowym i paralotnią nie może przekraczać 30 kg. Ciężar pilota ozna-
  cza wagę ciała w spodniach i koszulce.

  7. Stosowanie środków łączności

  Zaleca się, aby w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy
  posiadali radia UKF 2 m. Zalecane są także wszelkie inne urządzenia
  łącznościowe, mogące mięć wpływ na bezpieczeństwo pilotów (telefony
  komórkowe, radia o innym zakresie częstotliwości). Organizator wy-
  znaczy częstotliwość podstawową do celów łączności z zawodnikami i
  obsługi. W czasie trwania konkurencji zawodnicy mają obowiązek pro-
  wadzenia cichego nasłuchu na tej częstotliwości. Dopuszcza się wymianę
  krótkiej korespondencji pomiędzy zawodnikami na częstotliwości orga-
  nizatora. Zawodnicy maja obowiązek przekazywania za pośrednictwem
  posiadanych środków łączności wszelkich informacji dotyczących bez-
  pieczeństwa, w tym także informacji o miejscu i skutkach lądowania w
  terenie innych pilotów.

  8. Numery startowe

  Zawodnicy otrzymują numery startowe, które musza być umieszczone
  na skrzydle w czasie gdy pilot uczestniczy w zawodach. Za zgodą or-
  ganizatora zawodnik może zachować numer wcześniej umieszczony na
  skrzydle. Numer startowy musi być umieszczony na dolnej powierzchni
  skrzydła na środkowych komorach. Brak lub usunięcie numeru w trak-
  cie trwania zawodów bez zgody komisji sędziowskiej może spowodować
  dyskwalifikację zawodnika.

  9. Urządzenia nawigacyjne

  Dozwolone jest używanie urządzeń ułatwiających nawigację i określają-
  cych pozycję. Zawodnik używający GPS-a zobowiązany jest udostępnić

  komisji sędziowskiej odbiornik w celu odczytania tracklogu. Odczyta-
  nie tracklogu odbywa się w miejscu i czasie podanym na odprawie do
  konkurencji.

  10. Start

  Kolejność startu jest zgodna z wcześniejszym losowaniem. Wejść na
  teren startu mogą tylko piloci, którzy są przygotowani do startu (kom-
  pletne ubranie i wyposażenie, zapięta uprząż, skrzydło sprawdzone i
  wpięte w uprząż) i otrzymali zezwolenie od sędziego startowego. Po
  otrzymaniu zezwolenia pilot musi wystartować w ciągu 5 minut. Je-
  żeli zawodnik nie zdecydował się w tym czasie na start, musi ustąpić
  miejsca następnemu w kolejce zawodnikowi, a sam przechodzi na ko-
  niec kolejki startowej. Uważa się, że pilot ten wystartował i wylądował
  na starcie lub lotnisku. Ilość przysługujących startów wynosi 2 chy-
  ba, że na odprawie do konkurencji zostanie ogłoszone inaczej. Pilot ma
  prawo do ponownego startu w czasie wynikającym z aktualnej kolejki
  startowej pod warunkiem niewyczerpania limitu startów i lądowania
  w poprzedniej próbie w miejscu uprawniającym do ponownego startu.
  W przypadku lotów holowanych miejscem uprawniającym do podjęcia
  następnego startu jest teren lotniska. Lądowanie poza terenem lotniska
  jest jednoznaczne z odejściem na trase. Sędzia startowy może zamknąć
  start w warunkach niebezpiecznych. Pilot sam jest odpowiedzialny za
  podjęcie decyzji o starcie.

  11. Dokumentacja konkurencji

  Sposób dokumentowania konkurencji podawany jest każdorazowo na
  odprawie startowej. Jeżeli nie podano inaczej, w konkurencjach przelo-
  towych obowiązuje następująca procedura dokumentacji:

  11.1. ustawienie czasu rejestracji "time interval" z wartością <= 20
  sekund (jeżeli jest to Garmin model 38 lub 45 dopuszcza się 30
  sekund),

  11.2. niezbędne jest wykasowanie poprzedniego trackloga,

  11.3. GPS powinien być włączony co najmniej 2 minuty przed startem
  lub zapamiętać pięć punktów,

  11.4. w trakcie lotu dozwolone jest wyłączanie GPS-a, jednak powinien
  on zostać włączony co najmniej na 2 min. przed przybyciem do
  punktu zwrotnego oraz wyłączony nie wcześniej niż 2 min. po
  opuszczeniu punktu,

  11.5. GPS musi być włączony co najmniej 2 minuty przed lądowaniem,

  11.6. niezwłocznie po lądowaniu należy zamarkować punkt lądowania
  oznaczając go swoim numerem startowym poprzedzonym myślni-
  kiem, np. -102.


  Jeżeli miejsce lądowania nie jest udokumentowane w sposób wystar-
  czający (np. niemożliwość identyfikacji, niepełny track log), zadeklaro-
  wany przelot zostanie uznany do ostatniego prawidłowo udokumento-
  wanego miejsca. Komisja sędziowska może zaliczyć przelot do miejsca,
  w którym pilot znajdował się w powietrzu i posiada na potwierdzenie
  tego odpowiednią dokumentację-tracklog. Standardowy sektor punktu
  zwrotnego to cylinder o promieniu 400m o środku w miejscu o poda-
  nych koordynatach. Zaliczenie sektora następuje jeżeli w jego wnętrzu
  został postawiony przynajmniej jeden punkt trackloga lub linia łącząca
  ze sobą dwa sąsiednie punkty trackloga przecina się z obwiednią sekto-
  ra. Nie stosuje się tolerancji błędu wskazania GPS. Pilot zobowiązany
  jest po powrocie z konkurencji udostępnić sędziemu odbiornik GPS do
  odczytania przebiegu lotu.

  12. Pomoc z zewnątrz

  Konkurencje powinny być rozgrywane między pilotami bez pomocy i
  kontroli z zewnątrz. Prowadzenie lub pomoc w wyszukiwaniu noszeń
  przez osoby i paralotnie nie biorące udziału w zawodach lub inne apa-
  raty latające jest zabronione.

  13. Pomoc pilotom w niebezpieczeństwie

  Organizatorzy rozpoczną akcję ratunkową jeżeli piloci nie zgłoszą lądo-
  wania w określonym przedziale czasu po zakończeniu konkurencji. W
  przypadku bezmyślnego i nieuzasadnionego niepowiadomienia organi-
  zatorów o bezpiecznie zakończonym locie, wszelkie koszty organizacji i
  przeprowadzenia akcji ratunkowej pokrywa pilot. Wszyscy piloci muszą
  spakować bezzwłocznie paralotnie po lądowaniu. Niezłożona paralot-
  nia leżąca na ziemi oznacza "potrzebuję pomocy". Każdy pilot, który
  zobaczy wypadek lub sygnał wezwania pomocy, musi jak najszybciej
  poinformować o tym organizatora lub inne osoby, podając miejsce wy-
  padku, ewentualnie krótki opis zdarzenia i numer lub kolory paralotni
  biorącej w nim udział. Podczas prowadzenia akcji ratunkowej uprasza
  się pilotów o prowadzenie tylko koniecznej korespondencji przez radio.
  Zawodnik, który wylądował, aby udzielić pomocy rannemu pilotowi,
  nie powinien być poszkodowany w punktacji. Decyzję w tej sprawie
  pozostawia się komisji sędziowskiej. Koszty akcji ratunkowej i koszty
  medyczne, które ewentualnie wynikną ponosi pilot.

  14. Skargi i protesty

  Skargi i protesty z powołaniem się na punkt regulaminu zawodów, zgła-
  szane podczas zawodów, muszą być złożone na piśmie i doręczone do
  organizatora zawodów. W przypadku niepowołania się na konkretny
  punkt regulaminu, skarga lub protest nie będą rozpatrywane. Skargi
  powinny być zgłaszane nie póĽniej niż w ciągu 24 godzin po opubliko-
  waniu nieoficjalnych wyników i nie póĽniej niż w ciągu 1 godz. po wy-
  wieszeniu nieoficjalnych wyników jeżeli w danym dniu rozgrywana jest
  następna konkurencja. Sędzia zawodów powołuje 3 osobową komisję,
  wyznacza czas i miejsce rozpatrywania skargi informując zainteresowa-
  ne strony. Protesty muszą być złożone nie póĽniej niż w ciągu 1 godziny
  po decyzji w sprawie zgłoszonej wcześniej skargi. Opłata za protest wy-
  nosi 100 zł i nie podlega zwrotowi w razie oddalenia. W skład komisji
  powołanej przez sędziego musi wejść przynajmniej jeden przedstawiciel
  zawodników nie związany z rozpatrywanym protestem lub skargą.

  15. Kary

  Standardowe punkty karne wynoszą 20% punktów zwycięzcy danej kon-
  kurencji. Jeżeli w wyniku nałożenia kary wyliczono wartości ujemne
  zawodnik otrzymuje 0 (zero) punktów za konkurencje.

  15.1. Punkt lądowania nie dający się zlokalizować lub brakujący - przy-
  znawane są jedynie punkty do ostatniego prawidłowo udokumen-
  towanego miejsca,

  15.2. Punkty zwrotne nieprawidłowo udokumentowane - przyznawane
  są jedynie punkty do ostatniego prawidłowo udokumentowanego
  miejsca,

  15.3. Latanie w chmurach - 0 punktów za konkurencję,

  15.4. Nieprzestrzeganie kierunku krążenia w rejonie startów - punkty
  karne lub dyskwalifikacja,

  15.5. Podanie nieprawdziwego miejsca lądowania, w tym także niepraw-
  dziwych koordynat GPS - dyskwalifikacja,

  15.6. Latanie niebezpieczne, nieprzestrzeganie zasad zawartych w regu-
  laminie lub zasad fair play - punkty karne lub dyskwalifikacja,

  15.7. Spowodowanie kolizji w powietrzu - punkty karne lub dyskwalifi-
  kacja,

  15.8. Modywikacja trackloga przed oddaniem go do weryfikacji - dys-
  kwalifikacja,

  15.9. Naruszenie stref zakazanych podanych na odprawie do konkurencji
  - punkty karne.

  16. Uznanie konkurencji

  Konkurencja jest ważna, gdy co najmniej 20% zawodników startują-
  cych do zadania osiągnie dystans minimalny. Okno startowe musi być
  otwarte przez okres dający każdemu zawodnikowi co najmniej 2 minuty
  na start.

  17. Pomiary

  Przeleciana odległość będzie mierzona z dokładnością do 100 m. Dłu-
  gość przelotu dla lądowań poza wyznaczonymi lądowiskami określana
  jest następująco:

  ˇ w przelotach po osi - prostopadle do osi,
  ˇ w przelotach otwartych - obwodowo od startu lub ostatniego punk-
  tu zwrotnego,

  ˇ w przelotach do celu - obwodowo od celu lub najbliższego punktu
  zwrotnego, który nie został osiągnięty, rzutując w tył do zaplano-
  wanej trasy.

  ˇ w konkurencjach obszarowych wybiera się punkty rozpinajace da-
  jące zawodnikowi maksymalny dystans. W wypadku lądowania na
  trasie wybiera się punkt odniesienia w docelowym obszarze leżą-
  cy najbliżej miejsca lądowania. Odległość miejsca lądowania od
  punktu odniesienia rzutuje się w tył na odcinek pomiędzy punk-
  tem odniesienia a punktem rozpinającym w ostatnim prawidłowo
  zaliczonym obszarze. Punkt rozpinający w ostatnim prawidłowo
  zaliczonym obszarze wybiera się aby dawał pilotowi maksymal-
  ną odłegłość na ostatnim prawidłowo zaliczonym ramieniu trasy.
  Jeżeli w wyniku obliczeń nieukończonego ramienia pojawi się dy-
  stans ujemny przyjmuje się dla tego ramienia 0 (zero). Jako miej-
  sce lądowania można przyjąć najlepszą pozycje pilota względem
  obszaru docelowego.

  Czas startu mierzony będzie od momentu gdy stopy pilota opuszczą
  ziemię lub od przekroczenie linii startowej przy starcie lotnym. Czas
  lotu mierzony będzie z dokładnością do 1 sekundy. Przybycie do mety
  mierzone będzie od momentu, kiedy pilot przeleci pionowo nad linią
  mety. Uznaje się, ze pilot lecąc przekroczył linię mety gdy przetnie linię
  mety we właściwym kierunku i w żaden sposób nie dotknął wcześniej
  ziemi.

  18. Punktacja

  Punkty za konkurencję naliczane będą przy pomocy programu SeeYou
  i formuły stosowanej w zawodach PWC. Obowiązują następujące usta-
  wienia:


  ˇ dystans minimalny: 4Km,
  ˇ wersja formuły PWC - aktualnie obowiązująca,
  ˇ piloci z identycznym wynikiem będą umieszczani zgodnie z sumą
  punktów we wszystkich konkurencjach,

  ˇ maksymalne punkty za konkurencje to ilość pilotów poza dystan-
  sem minimalnym razy 100 ale nie więcej niż 1000.


  Punktacja drużynowa będzie naliczana jako suma punktów 3 najlep-
  szych zawodników drużyny w danej konkurencji. Klasyfikacja indywi-
  dualna bedzie prowadzona w klasach open i sport (skrzydla z atestem
  do DHV2, AFNOR standard lub odpowiedniki). Prowadzi się oddziel-
  ną klasyfikacje kobiet. Skrypty punktujące poszczególne konkurencje są
  jawne i dostępne na oficjalnej stronie internetowej Ligi.

  19. Rejestracja zawodników

  Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są do 25 marca 2003 roku. Zgło-
  szenie wysyła sie wypełniając stosowny formularz dostępny na oficjal-
  nej stronie Ligi. Po tym terminie lista uczestników zostaje zamknięta.
  Tylko zawodnicy, którzy otrzymali pisemne potwierdzenie (e-mail) od
  organizatora oraz opłacili wpisowe mają prawo startu w konkurencjach.
  Organizator odmawiając rejestracji pilota podaje przyczynę. Odmowa
  rejestracji może nastąpic przykładowo kiedy ilość chętnych przekroczy
  możliwości organizatora lub startowisk wyznaczonych do zawodów lub
  z innej przyczyny.

  20. Harmonogram zawodów

  Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej przyjmuje się następujący plan:


  ˇ czwartek: 22:00 potwierdzenie terminu, okreslenie miejsca i inne
  niezbędne informacje na grupie pl.rec.paralotnie i/lub oficjalnej
  stronie ligi,

  ˇ piątek 20:00 koniec przyjmowania potwierdzeń dla edycji rozgry-
  wanych z wyciągarek,

  ˇ piątek 22:00 ostateczne potwierdzenie,

  ˇ sobota: 10:00 odprawa do konkurencji, zawody, 20:00 oddanie ra-
  portów,

  ˇ niedziela: 9:00 nieoficjalne wyniki z dnia poprzedniego, 10:00 od-
  prawa do konkurencji, zawody, 19:00 oddanie raportów.


  Dopuszczalne jest rozegranie konkurencji tylko jednego dnia w zapla-
  nowanym terminie np. tylko w sobote lub tylko w niedziele.

  21. Konkurencje obszarowe


  ˇ Konkurencja odległościowa w zadanych obszarach (Distance Task
  Area Assigned TDT/AA): Organizator wykłada kilka obszarów
  np. o kształcie koła i promieniu 5 Km oraz określa kolejność w
  jakiej mają zostać odwiedzone. Następujące po sobie obszary są
  rozłączne. Zadaniem pilota jest prawidłowo wystartować, odwie-
  dzić wyznaczone obszary w podanej kolejności, pozostawić w nich
  przynajmniej jeden punkt trackloga oraz dolecieć do mety poko-
  nująć jak największą odległość. Do pomiaru odległości z każdego
  obszaru wybiera się tylko jeden punkt trackloga, w taki sposób, że
  rozpinają nadłuższą trase. Przy obliczaniu punktacji dla zawodni-
  ków, którzy dotarli do mety przyjmuje się dystans o 10% większy
  niż wynika z pomiaru.

  ˇ Konkurencja prędkościowa w zadanych obszarach (Assigned Speed
  Task Area Assigned AST/AA): Warunki wyjściowe są identyczne
  jak w przypadku TDT/AA. Organizator określa dodatkowo czas
  przeznaczony na wykonanie zadania (Designated Time). Zwycięz-
  cą zostaje pilot, który uzyskał największą prędkość po upływie
  wyznaczonego czasu (odległość w wyznaczonym czasie). Punkta-
  cje dla zawodników, którzy pojawili się na mecie po upływie wy-
  znaczonego czasu można wyliczyć na dwa sposoby: prędkość obli-
  cza się bądĽ dzieląc faktyczny dystans przez czas, jaki zajeło jego
  pokonanie, bądĽ dystans osiągnięty w chwili upływu wyznaczone-
  go czasu. Z tych dwóch możliwości wybiera się korzystniejszą dla
  pilota.

Regulamin-holi (PDF)

Skrypty do punktowania konkurencji w sezonie 2003. SeeYou v2.3


Regulamin z 2002 roku

KOMUNIKATY | ZAWODNICY | MIEJSCA | REGULAMIN | NAGRODY | KONTAKT